مخاطبین کنفرانس

مخاطبین کنفرانس

۱-  اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش‌های رشته‌های مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری
۲-  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
۳-  كليه نهادها و ارگان‌های سياستگذار در امور مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و حسابداری